تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N029-11289-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر گیر کردن انگشتان

 , دست , گیرافتادن ,