تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R077-10203-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سقوط بار

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,