تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y043-50057-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر بار معلق

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,