تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B013-10330-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی استفاده از تجهیزات حفاظت فردی الزامی است

ppe , وسایل , تجهیزات ,