تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B013-10254-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی چاه ارت

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,