تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W035-10330-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی استفاده از تجهیزات حفاظت فردی الزامی است

ppe , وسایل , تجهیزات ,