تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R035-10287-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی کپسول خاموش کننده

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق ,