تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y061-09994-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی درب ماشین رو است ، ورود نفر ممنوع

 ,  , خودرو , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,