تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B019-12255-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی جهت انجام عملیات کار در ارتفاع از کمربند ایمنی (هارنس) استفاده شود

 , افتادن , سقوط , طناب , ریسمان ,