تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W026-50011-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سقوط اشیاء

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,