تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R043-50075-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی سقف شکننده

Fragile , Roof , بام , شکستن ,