تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B005-12249-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی جهت تعمیر آسانسور حتماً از پین نگهدارنده جک آسانسور استفاده شود

 , بالابر , سرویس ,