تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ G013-10484-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی قطع اضطراری

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,