تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B005-12284-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی از کمربند ایمنی استفاده گردد

 , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع ,