تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R052-10698-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سقوط ابزار و مصالح

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,