تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ G063-10064-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی دسترسی برای افراد کم توان

Disabled , Less Mobile , Old , مسن , پیر , ناتوان , معلول , کم توان , معلولیت ,