تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60030-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی سرعت بیش از 10 کیلومتر بر ساعت ممنوع

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 10 , ده ,