تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R048-10015-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سقوط

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,