تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R055-10160-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خاموش کننده آب

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,