تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R055-10207-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی سقف شکننده

Fragile , Roof , بام , شکستن ,