تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R036-12278-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی احتیاط (پله)

 , راه پله , نردبان ,