تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y050-11697-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی دستگاه را روشن نکنید

 , به کار نیاندازید ,