تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B035-09987-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی حفظ نظم و انضباط محیطی الزامی است

 , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,