تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60008-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی ورود ممنوع

راهنمایی , رانندگی , وسائل نقلیه , وسیله نقلیه , ورود ممنوع ,