تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60009-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی ورود از هر دو طرف ممنوع

راهنمایی , رانندگی , وسائل نقلیه , وسیله نقلیه , ورود ممنوع ,