تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60016-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی عبور وسائل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع

راهنمایی , رانندگی , وسائل نقلیه , وسیله نقلیه , عبور , محموله , خطرناک ,