تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60031-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی سرعت بیش از 20 کیلومتر بر ساعت ممنوع

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 20 , بیست ,