تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60007-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است

راهنمایی , رانندگی , حق تقدم ,