تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y030-10014-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سقوط اشیاء

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,