تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N073-10071-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر بار معلق

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,