تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R014-10120-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی گازهای قابل اشتعال

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,