تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R050-10202-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سقوط ناگهانی

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,