تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W015-10214-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی احتیاط

Caution , احتیاط ,