تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N019-10350-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر انفجار و آتش سوزی

x , انفجار , شعله ,