تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R019-10358-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی بشدت قابل اشتعال

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,