تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R061-12274-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی احتیاط ، وجود میخ در پالت

 , پیچ ,