تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60044-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی گردش به چپ ممنوع

راهنمایی , رانندگی , گردش , چپ ,