تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60051-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پایان محدودیت سرعت 30 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 30 , سی , محدودیت , پایان ,