تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60062-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پایان سبقت ممنوع برای کامیون

راهنمایی , رانندگی , سبقت , کامیون , پایان ,