تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60066-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی توقف در روزهای فرد هفته ممنوع

راهنمایی , رانندگی , توقف , پارک , فرد ,