تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60068-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی فقط عبور مستقیم مجاز است

راهنمایی , رانندگی , عبور , مستقیم ,