تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60070-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی فقط عبور به چپ مجاز است

راهنمایی , رانندگی , عبور , چپ ,