تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60071-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی عبور از سمت چپ مجاز است

راهنمایی , رانندگی , عبور , چپ ,