تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60072-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی عبور از سمت راست مجاز است

راهنمایی , رانندگی , عبور , راست ,