تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60073-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی فقط گردش به راست مجاز است

راهنمایی , رانندگی , گردش , راست , دورزدن ,