تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60074-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی فقط گردش به چپ مجاز است

راهنمایی , رانندگی , عبور , چپ , گردش , دورزدن ,