تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60078-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی جهت عبور در میدان

راهنمایی , رانندگی , عبور , میدان ,