تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60079-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی فقط عبور پیاده مجاز است

راهنمایی , رانندگی , عبور , پیاده , عابر ,