تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R027-10091-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سقوط در منهول

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,