تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W009-10205-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی سطح لغزنده

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,